POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Polityką ochrony danych osobowych informujemy jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na podany adres e-mail: info@soccerservice.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

soccerservice.pl

obowiązująca od 25.05.2018 r.

Dnia 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem przekazanych danych osobowych Użytkowników w ramach uczestnictwa w systemie wspomagającym pracę każdego trenera Asystent Trenera Unicoach oraz w ramach sprzedaży internetowej orazusługi elektronicznej w sklepie internetowym jest SOCCER – SERVICE sp. Z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Ludwika Zaleskiego 5, 20 – 492 Lublin , wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000512549, numer NIP: 712-320-04-15, numer REGON: 060591537.

Niniejsza polityka prywatności określa warunki oraz sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu przez Administratora.

 

 1. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji do systemu wspomagającego pracę każdego trenera Asystent Trenera Unicoach na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Jednocześnie zapewniamy, że korzystając z aplikacji unicoach.pl zamieszczane w niej dane są dostępne jedynie Państwu. Pracownicy serwisu unicoach.pl nie mają wglądu w Państwa konto, a wszelkie informacje dotyczące zawodników, ćwiczeń, planów treningowych i innych danych zamieszczonych w serwisie nie są w żaden sposób rozpowszechniane.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 4. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 5. Dane podawane podczas rejestracji na naszej stronie:

– nazwa użytkownika,

– adres e – mail,

– numer telefonu,

– imię,

– nazwisko,

– miejscowość,

Podanie ww. Danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zawrzeć umowy prowadzenia Twojego konta na platformie, ani umożliwić Ci dostępu do prowadzonych przez nas licencji czyli zbioru usług świadczonych przez Usługodawcę wraz z określonymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Systemu, w wybranej przez siebie opcji.

 1. Opcjonalne dane konta podawane przez użytkownika:

Przy zakładaniu konta na naszej platformie możesz uzupełnić swój profil o opcjonalne dane:

– adres,

– kod pocztowy,

– poczta,

– numer pesel,

 1. W przypadku korzystania przez klientów ze sklepu internetowego Administrator może zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:

– imię i nazwisko;

– adres poczty elektronicznej;

– numer telefonu kontaktowego;

– adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

– adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 1. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”, w celu:
  1. Umożliwienia świadczenia żądanej usługi opisanej w Regulaminie portalu (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie w/w usługi na żądanie użytkownika.
  2. Realizacji marketingu bezpośredniego na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. przesyłania użytkownikom informacji handlowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem portalu /w szczególności związanych z promocjami/, również z wykorzystaniem newslettera (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora.
  3. Realizacji obowiązków prawnych, w tym wystawiania i przechowywania faktur (w oparciu o art. 6 ust. 1 c RODO)
 2. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do wspomnianych celów.
 3. Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. u. nr 133, poz. 1204).
 4. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

– celu przetwarzania;

– kategorii danych osobowych;

– informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

– w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

– informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

– informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

– informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – w chwili obecnej administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

13. Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się z uwzględnieniem celów przetwarzania. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

14. Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

15. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

– użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

16. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

17. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.  f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

18. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

19. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

20. Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do portalu. Może również zrezygnować z otrzymywania newslettera lub całkowicie usunąć swoje konto z serwisu kontaktując się z nami na adres e – mail bądź też pocztą tradycyjną.

21. Kontakt użytkownika z administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:

a) e-mail:

b) adres pocztowy:  

22.  soccerservice.pl zastrzega sobie możliwość wysyłania użytkownikom informacji handlowych dotyczących wyłącznie spraw związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem serwisu. Wszelkie informacje handlowe o charakterze komercyjnym (reklamy) są wysyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. u. 2002, nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zm.)

23. Portal wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

24. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

25. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

26. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

27. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

28. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

29. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

30. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

31. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

32. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

33. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

34. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji jej wykorzystania. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

35. W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).